#119 Me and my Llama


~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hฮฑฮนั :
.ploom. Mystic - Brown
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦฌฯƒฯ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
[Cynful] On Point Top - White
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Lั”ggฮนฮทgั• :
*Aphrodisiac* Cereal Leggings - Black
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦคั”ั‚ :
+Half-Deer+ Lovely Little Llama - Charcoal
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

                                         ฦœั”ฮฑัฮนฮทg ฦ‡ฯ…ั‚ั” Azz, Lฯƒฦ–ฮฑั•  Sฦ–ฮนฮทะบ Hฮฑฮทษ—ั•/ฦ‘ั”ั”ั‚

                                                                            Location

Comments