#137 I Simply Don't Care..~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hฮฑฮนั :
Lamb. Seasons Change
   Collabor88
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Sะฝฮฑษ—ั”ั• :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
Cute Poison - Inverted Cross Shades
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Sั”ฯั‚ฯ…ะผ :
.ARISE. Warrior Septum / Black
Arise

Mฯƒฯ…ั‚ะฝ ฦฯƒั‚ั” :
.DirtyStories. Lil Note
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦฌฮฑั‚ั‚ฯƒฯƒ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~
[K]- Lace tattoo *2 (Nice To Be excl.)
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦ‡ฮฑัษ—ฮนgฮฑฮท : 
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
Kenvie - Poets Cardigan - Black
(Sฮฑฦ–ั”)

Lั”ggฮนฮทgั• :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~
*Aphrodisiac* December Leggings - Black
   AnyBODY
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦœั”ฮฑัฮนฮทg ฦ‡ฯ…ั‚ั” Azz Sฦ–ฮนฮทะบ Hฮฑฮทษ—ั•/ฦ‘ั”ั”ั‚

Comments