#139 Take Me For a Ride..~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hฮฑฮนั :
(EPOQUE HAIR) Scandal - Organic
   Epoque

ฦฌฮฑั‚ั‚ฯƒฯƒ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
[K]- Asha tattoo (VOI Exclusive)
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

Jฮฑcฮบฮตั‚ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~
M&M Body Shapes Biker Jacket - Black

ฦคฮฑฮทั‚ั• & ฦฯƒฯƒั‚ั• : 
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
EMPORIUM - Nancy Pants 
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦœั”ฮฑัฮนฮทg Sฦ–ฮนฮทะบ ฦฯƒษ—ัƒ/Hฮฑฮทษ—ั•/ฦ‘ั”ั”ั‚

Comments