#150 Daddy's Princess ~ ๏ผฃ๏ฝ’๏ฝ…๏ฝ„๏ฝ‰๏ฝ”๏ฝ“ ~ 

Hฮฑฮนั :
Clawtooth: Don't Mess With Texas 
   FaMESHed
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦฌฮฑั‚ั‚ฯƒฯƒ :
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
.Inhale. Fade to Black
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦฌฯƒฯ : 
~ ฦฌะฝฮฑฮทะบ ฦณฯƒฯ… ~ 
Kenvie - Cropped tank top - Daddy's Princes
Kenvie

ฦคฮฑฮทั‚ั• :
AMERIE - Mesh Cargo(Black)
Amerie

Hั”ั”ฦ–ั• :
REIGN.- Sangria Heels- Bubblegum
(ฦฮฝั”ฮทั‚)

ฦœั”ฮฑัฮนฮทg Sฦ–ฮนฮทะบ Hฮฑฮทษ—ั•/ฦ‘ั”ั”ั‚

Comments