N°228~ Credits ~ 

Hair :
Moon. Hair // - Variety - Spade
 @ N21
(Event)

Skin : 
Lara Hurley - Heidi Angel Dark Tan
    @ Lara Hurley

Face Paint :
~ Ζ¬Π½Ξ±Ξ·ΠΊ Ƴσυ ~ 
**UrbanStreet** Face Paint - Darkness
 (Event)

Piercing :
~ Ζ¬Π½Ξ±Ξ·ΠΊ Ƴσυ ~ 
Cute Poison - Genera Piercings

Necklace :
~ Ζ¬Π½Ξ±Ξ·ΠΊ Ƴσυ ~ 
Cute Poison - Poison Necklace Black

Tattoo :
~ Ζ¬Π½Ξ±Ξ·ΠΊ Ƴσυ ~ 
.Reckless. - Wix
 @ N21
(Event)

Bodysuit :
~ Ζ¬Π½Ξ±Ξ·ΠΊ Ƴσυ ~ 
.::Supernatural::. Rose Jumpsuit Black
(Event)

Boots :
REIGN.- Marylin Boots - Black
Reign

ΖœΡ”Ξ±ΡΞΉΞ·g Maitreya Lara SΖ–ΞΉΞ·ΠΊ HΞ±Ξ·Ι—Ρ•/Ζ‘Ρ”Ρ”Ρ‚.

Comments